:: سال 1398، شماره 3 - ( طرحهای خاتمه یافته فصل پاییز 1398 ) ::
سال 1398 شماره 3 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
برآورد بهره وری در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی لرستان با استفاده از شاخصهای کندریک کریمر و مالم کوئیست (1394- 1389)
محقق اصلی ثریا نورایی مطلق*1، همکار کورش ساکی2، همکار پیمان آسترکی3، همکار رامین خسروی3، همکار سامان قاسم پور4
1- دانشکده بهداشت و تغذیه ، mania0508@yahoo.com
2- ریاست دانشگاه
3- معاونت درمان
4- دانشکده مدیریت
چکیده:   (132 مشاهده)
مقدمه: افزایش هزینه های بخش بهداشت و درمان و کمبود منابع، زمینه ساز انجام مطالعات در خصوص بهره وری و کارایی می باشد و این مطالعات در مدیریت بهتر منابع و در کاهش هزینه ها، موثر بوده و می توانند به عنوان ابزاری جهت سیاستگذاری مورد استفاده قرار گیرند. هدف این مطالعه، تحلیل بهره‌وری بیمارستان‌های دانشگاه‌ علوم پزشکی لرستان بود.
روش کار: در این پژوهش، تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولید بیمارستان‌های دانشگاه‌ علوم پزشکی لرستان و میانگین بهره‌وری کل و نهایی هر یک از نهاده ها با استفاده از شاخص‌های مالم کوئیست و کندریک کریمر در سال‌های 1395-1389 محاسبه شد. هم چنین بیمارستان های کارا با استفاده از ضریب اندرسون و پیترسون رتبه بندی گردیدند.
یافته‌ها: میانگین تغییرات بهره‌وری کل از طریق شاخص مالم کوئیست در طول دوره مورد مطالعه 023/1 محاسبه شد که بیانگر کاهش بهره‌وری در طی دوره مورد بررسی است و در این کاهش بهره‌وری، تغییرات تکنولوژیکی بیشترین تأثیر را نسبت به سایر عوامل داشت. همچنین میانگین بهره وری کل عوامل تولید و بهره وری نهایی نهاده های پزشک، پرستار و تخت فعال بیمارستان های مورد مطالعه با استفاده از شاخص کندریک کریمر در کل سال های مورد بررسی به ترتیب معادل 06/209،  1/38، 8/78 و 1/137 بدست آمدند.
نتیجه‌گیری: کاهش بهره وری در این مطالعه بیشتر از ناحیه تغییرات تکنولوژی بوده است که نشان می دهد بیمارستانهای مورد مطالعه از پیشرفت های تکنولوژی در علم پزشکی در فرایند تشخیص و درمان بیماران به درستی بهره نگرفته اند. لذا در این بیمارستانها، برگزاری دوره های آموزشی جهت استفاده درست پرسنل از تکنولوژی می تواند موجب ارتقاء بهره وری عوامل تولید شود.
واژه‌های کلیدی: بیمارستان، بهره‌وری، شاخص مالم کوئیست، شاخص کندریک کریمر
متن کامل [PDF 248 kb]   (39 دریافت)    
نوع مطالعه: کاریردی | موضوع طرح: بهداشت عمومی
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۱۹ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۹/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۴XML   English Abstract   Printسال 1398، شماره 3 - ( طرحهای خاتمه یافته فصل پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها