سامانه مدیریت طرحهای پژوهشی- برقراری ارتباط
برقراری ارتباط

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۲۰ | 
آدرس: لرستان -خرم آباد-کیلومتر 3 جاده تهران - مجتمع دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - طبقه 3 - معاونت تحقیقات و فناوری 

تلفن:  06633120174 - 06633120172
فکس: 06633120173

نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرحهای پژوهشی:
http://pajouhesh.lums.ac.ir/find.php?item=1.13.10.fa
برگشت به اصل مطلب